Dostali jste se do tíživé životní situace, potřebujete zastupovat před soudem,
ochránit svůj majetek smlouvou nebo potřebujete právní radu? Jsme zde pro Vás!

Profesionalita. Zkušenosti. Spolehlivost.

Požádat o konzultaci

Poradenství ve všech oblastech práva, sepis smluv.

Zastupování klientů před soudy, správními a jinými orgány.

Výkon činnosti insolvenčního správce.

Správa majetku a advokátní úschova peněz.

Oblasti práva, ve kterých se pohybujeme.

Nabízené služby

V oblasti Obchodního práva poskytujeme tyto služby:
 • Vypracování všech druhů obchodních smluv.
 • Vyhotovení směnek, smluv o vyplňovacím směnečném právu, převody směnek, uplatňování nároků ze směnek včetně zastoupení v soudním řízení.
 • Zpracování právních rozborů a stanovisek a návrhy řešení specifických situací.
 • Služby spojené s vymáháním pohledávek. Sepisování výzev, exekučních návrhů, jednání s dlužníkem, sepisování splátkových kalendářů a dozor nad jejich plněním, sepisování smluv o postoupení pohledávky, přihlašování pohledávek do insolvenčních a exekučních řízení apod.
V oblasti Občanského práva poskytujeme tyto služby:
 • Vypracování všech druhů občanskoprávních smluv.
 • Pracovní smlouvy, navazování a rozvazování pracovních poměrů a náhrady škody (včetně otázek pracovních úrazů a nemocí z povolání).
 • Smlouvy a dokumenty týkající se práv k nemovitostem, zejména převodů staveb, pozemků, bytových jednotek, podílů v bytových družstvech apod.
 • Sepis zástavních smluv a zajišťování zástavních práv.
 • Sepis nájemních smluv a výpovědí, zastupování v nájemních sporech a další služby týkající se nájemních vztahů.
 • Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů, jejich ustanovení, vypořádání a spory.
 • Zastupování u žalob a trestních oznámení týkajících se ochrany osobnosti, náhrady nemajetkové újmy, ochrany osobních údajů, zásahům do lidské důstojnosti, občanské cti, soukromí apod.
 • Zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení, nabývání dědictví, dědické spory, závěti a vydědění.
 • Zpracování právních rozborů a stanovisek a návrhy řešení specifických situací.
 • Služby spojené s vymáháním pohledávek. Sepisování výzev, exekučních návrhů, jednání s dlužníkem, sepisování splátkových kalendářů a dozor nad jejich plněním, sepisování smluv o postoupení pohledávky, přihlašování pohledávek do insolvenčních a exekučních řízení apod.
 • Škodné události, nahlašování a uplatňování škodních nároků u pojistitelů, zaměstnavatelů a třetích osob, vymáhání pojistného plnění apod.
V oblasti Insolvenčního práva poskytujeme tyto služby:
 • Výkon činnosti insolvenčního správce, dohled nad plněním oddlužení, podávání zpráv o průběhu oddlužení insolvenčnímu soudu a další.
 • Sepis insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení a žádostí o prominutí zbytku dluhů po ukončení oddlužení.
 • Sepis přihlášek pohledávek insolvenčních věřitelů a uplatňování jejich nároků v incidenčních sporech.
V oblasti Rodinného práva poskytujeme tyto služby:
 • Příprava a vyjednávání předmanželských smluv.
 • Vypracování návrhu na rozvod manželství, zastupování u rozvodového řízení.
 • Sepis dohody o vypořádání SJM, manželské majetkové záležitosti vč. porozvodového uspořádání, zúžení společného jmění manželů.
 • Sepis žádostí o úpravu výchovy dětí a úpravy styku s dětmi.
 • Vypracování návrhů, dohod a žalob týkajících se vyživovacích povinností na děti i dospělé.
 • Opatrovnictví, osvojení, pěstounská péče, poručnictví a spory týkající se určení a popření otcovství.
 • Domácí násilí.
V oblasti Trestního práva poskytujeme tyto služby:
 • Obhajoba obviněné osoby před soudem.
 • Obhajoba mladistvých.
 • Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení.
 • Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.).
 • Sepisování opravných prostředků (odvolání, stížnost, dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost, atd.).
 • Zastupování poškozeného v adhezním řízení (náhrada škody v trestním řízení).
 • Poskytování právních rad.
 • Uplatňování nároků poškozených (i vůči pojišťovnám).
 • Konzultace, sepis a podání trestních oznámení.
Další poskytované služby:
 • Advokátní úschova peněz.
 • Kopírování listin pro veřejnost.

Elišky Krásnohorské 1305/18,
Havířov - Podlesí

(naproti Autobusovému nádraží a OC Rotunda)

Žádost o schůzku

Zaškrtnutím souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Více informací.

Informace pro spotřebitele

INFORMACE pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Advokát informuje své klienty v postavení spotřebitele, že pokud při poskytování právních služeb dojde mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ke sporu, existuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, možnost mimosoudního řešení takového sporu mezi advokátem a klientem, přičemž subjektem mimosoudního řešení takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora.

Kontaktní údaje a další informace naleznete na www.cak.cz.