Kontaktujte nás

Kontaktní informace

JUDr. Martin Frisch,
advokátní kancelář

Elišky Krásnohorské 1305/18,
736 01 Havířov - Podlesí,
Česká republika

Provozní doba:
Po: 8:00 - 17:00
Út: 8:00 - 16:00
St: 8:00 - 16:00
Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 15:00

Po předchozí domluvě možno i v jiný čas.

IČ: 71446699
Evidenční číslo u ČAK: 13376
Datová schránka (advokát):
cz8ijwr
Datová schránka (insolvence):
pafb2fk

Žádost o schůzku

Zaškrtnutím souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Více informací.

 

Ochrana osobních údajů

Vážení klienti, vážení obchodní partneři a všichni, jichž se to může týkat,
v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES si Vás dovolujeme ujistit, že stejně jako doposud i nadále chráníme Vaše osobní údaje co nejlépe, a to v jejich elektronické i fyzické podobě.
Podrobné informace o jejich ochraně, kategoriích zpracovávaných údajů, účelu zpracování a Vašich právech vůči nám jako správci osobních údajů v souvislosti s jejich získáváním, nakládáním s nimi, jejich zpracováním, uchováváním, jakož i Vašem právu na přístup k nim, na jejich opravu či výmaz uvádíme níže. K dispozici je samozřejmě též v recepci naší kanceláře na adrese Elišky Krásnohorské 1305/18, Havířov - Podlesí.

Zobrazit text o ochraně osobních údajů

Kategorie osobních údajů (rozsah zpracování):
Dlužník: jméno, příjmení (rodné i předchozí), adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace včetně údajů o osobách blízkých dlužníkovi a o vyživovaných osobách (zejm. manžel/ka, nezletilé děti), finanční a majetkové poměry a situace, údaje o vzdělání dlužníka, o zaměstnavatelích dlužníka a jeho příjmových a majetkových poměrech, údaje o zaměstnancích dlužníka, jejich příjmech či majetkových poměrech, údaje o příjmech a majetkových poměrech osob blízkých dlužníka, údaje o dárcích či poskytovatelích důchodů dlužníka a výši poskytovaného daru či důchodu nebo jiného peněžitého plnění, bankovní účet, zdravotní stav, údaje o probíhajících/ ukončených/ hrozících soudních/ exekučních/ správních či obdobných řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, a další informace potřebné pro řádný výkon funkce insolvenčního správce či likvidátora.

Třetí osoby: jméno, příjmení (rodné i předchozí), adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, solventnost, údaje o probíhajících/ ukončených/ hrozících soudních/ exekučních/ správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, případně další informace potřebné pro řádný výkon povinností insolvenčního správce či likvidátora.

Právní základ pro zpracování:
  • Plnění právních povinností insolvenčního správce či likvidátora dle obecně závazných právních předpisů.
  • Výkon oprávněných zájmů insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení či v souvislosti s ním, které představují shromáždění skutečností a údajů prokazujících řádný výkon funkce insolvenčního správce.
  • Výkon oprávněných zájmů soudem ustanoveného likvidátora v rámci řízení o likvidaci či v souvislosti s ním, které představují shromáždění skutečností a údajů prokazujících řádný výkon této funkce.
Účel zpracování:
Výkon funkce insolvenčního správce s odbornou péčí a svědomitě v souladu s dle § 36 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále IZ) a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Výkon funkce likvidátora jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi v souladu s § 51 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v návaznosti § 189 odst. 1 a § 191 odst. 4 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále OZ) a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

S odkazem na výše uvedené jsou Osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění právních povinnosti a souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní.

Příjemci osobních údajů:
  • Soudy, rozhodčí soudy či rozhodci, exekutoři, notáři, patentoví poradci apod., právní zástupci či jinak zmocněné osoby.
  • Zaměstnavatelé, či jiní poskytovatelé příjmu a plnění u dlužníků v rámci ins. řízení, zaměstnanci.
  • Banky či obdobné finanční ústavy u dlužníků v rámci ins. řízení.
  • Zainteresované orgány státní správy a samosprávy, v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení.
  • Účetní (společnost, samostatná), daňový poradce.
  • IT firma poskytující software a udržující informační systém.
Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání insolvenčního řízení a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla nejméně po dobu pěti let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Práva subjektu:
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od insolvenčního správce, resp. likvidátora získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby insolvenční správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz:
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost insolvenčního správce, likvidátora zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt o to požádá.
Subjekt má právo, aby insolvenční správce, likvidátor v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech insolvenčního správce, likvidátora, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu jsou zpracovávány z důvodu plnění právní povinnosti, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

V případě, že bude mít subjekt výhrady ke zpracování svých osobních údajů prováděné správcem, likvidátorem může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Informace pro spotřebitele

INFORMACE pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Advokát informuje své klienty v postavení spotřebitele, že pokud při poskytování právních služeb dojde mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ke sporu, existuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, možnost mimosoudního řešení takového sporu mezi advokátem a klientem, přičemž subjektem mimosoudního řešení takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora.

Kontaktní údaje a další informace naleznete na www.cak.cz.